СКО Трапезица 1954

Спортен Клуб по ориентиране Трапезица 1954


Покана Общо събрание 2023 на СКО ,,Трапезица 1954. Велико Търново

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение Спортен клуб по ориентиране “Трапезица-1954” – Велико Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 24 април 2023 година от 18.00 часа в Учебната зала в сградата на седалището си в гр. Велико Търново, ул. Стефан Стамболов №79, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на отчет за дейността през 2022 година;

2.Приемане на финансов отчет за 2022 година;

3.Премахване на Контролния съвет като орган на управление;

4.Приемане на промени в Устава на сдружението;

5.Приемане на бюджета и календарния план за дейността през 2023 година;

6.Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден от 19.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Председател: …………………………….

(Александър Атанасов)